Dank u wel : u denkt aan mij, ondanks dat u ver weg bent …

Julio, een jongen uit het kinderdorp van NPH Honduras heeft een brief geschreven aan onze donateurs om hen te vertellen hoe hij de crisis ervaart en hoe ongelooflijk dankbaar hij is voor uw steun. Julio verloor zijn mama op jonge leeftijd en leeft met zijn twee broertjes bij ons, omdat zijn familie niet voor hen konden zorgen.

Hieronder hebben we zijn brief vertaald voor u:

Hallo lieve mensen, Hoe gaat het met u? Ik hoop dat het goed gaat met uw gezondheid. Met mij gaat alles goed, Godzijdank. Tijdens de Covid-19 crisis waarin we zitten, heb ik me niet alleen beschermd gevoeld, maar ook bezorgd omdat ik familie, vrienden en mensen heb die om mij geven, zoals u, donateurs.

Ik ben God zo dankbaar omdat Hij mensen op mijn weg zet die zich over mij ontfermen, zonder dat ze daarvoor iets terug moeten krijgen.

Dank u wel. Wat ik het leukste vind aan de quarantaine is dat ik tijd kan doorbrengen met onze grote NPH-familie. Wat ik niet leuk vind, is dat wij niet overal naartoe mogen gaan. Wij bidden allemaal dat deze pandemie snel voorbij is, zodat wij onze familie en vrienden weer mogen terug zien.

Ik heb veel gedaan gedurende de quarantaine: lezen, tekenen, sporten, films kijken en koken. Ik maak het huiswerk dat de leerkrachten mij opdragen en doe ook de noodzakelijke huishoudelijke taken om het woonhuis proper te houden. Ik ruim daarom altijd mijn persoonlijke spullen op.

Ik wil graag mijn brief afsluiten met een grote ‘dank u’, aan u gericht. Liefde meet zich niet altijd door nabijheid, cadeautjes of fysiek contact. Soms komt liefde tot uiting wanneer iemand aan je denkt, iemand voor je bidt of wanneer iemand die ver is, naar je vraagt. Dank u wel : u denkt aan mij, ondanks dat u ver weg bent en ondanks dat we elkaar niet persoonlijk kennen.

Dank u voor uw liefde.
Julio

U kunt ook zijn brief in het Spaans lezen HIER

Ik wil helpen

Diego, ondervoede peuter, nu een gezond jongetje

Diego was verwaarloosd en had honger toen hij voor de eerste keer aankwam bij de comedor. Geen vader of moeder die zich zijn lot aantrok. Zijn tante had hem onder haar vleugels genomen, maar dat is in het arme Honduras niet gemakkelijk…

De leefomstandigheden van de mensen in arme dorpen, zoals Talanga, zijn vaak ondermaats. Het merendeel van de gezinnen die we via onze programma’s in de comedor ondersteunen, leeft van amper 80 tot 120
euro per maand.

Er heerst grote armoede, er zijn veel tienerzwangerschappen en criminele bendes palmen de straten in. Kinderen worden aan hun lot overgelaten, lijden honger en zijn er vaak slecht aan toe. Dat maakt veel kinderen extra kwetsbaar. Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) raakte daarom betrokken bij de comedor om de gemeenschap te helpen.

De comedor werd 10 jaar geleden opgericht door een groep vrijwilligers. Nu is NPH de primaire donor. We doen zelf aan landbouw en veeteelt om onze kinderen voedzame maaltijden te kunnen geven en we zorgen ook voor schoolmateriaal, uniformen en lesbegeleiding. Zo hoeven kinderen zoals Diego geen honger meer te lijden en kunnen ze naar school blijven gaan. Van een teruggetrokken, ongelukkige en magere peuter is Diego uitgegroeid tot een sterk, sociaal 8-jarig kind met meer zelfvertrouwen en energie.

Dat kon niet worden verwezenlijkt zonder de hulp van onze donateurs!

Hoewel de Comedor Infantil zich letterlijk vertaalt naar ‘soepkeuken voor kinderen’, is het uitgegroeid tot een gemeenschapscentrum voor kinderen. Velen hebben niet de beste thuisomgeving en zouden niet te eten hebben
en niet naar school gaan zonder de comedor. Het is is namelijk ook een veilige haven voor de kinderen waar ze voor of na school terechtkunnen bij mensen die om hen geven.

Enkel dankzij uw steun kunnen we deze levensnoodzakelijke ondersteuning verderzetten!

Ik wil helpen

Comedor Infantil tijdens coronacrisis

In de Comedor Infantil in Talanga, actief sinds 2009, kookt de 50-jarige kok Marlen elke dag voor de kinderen. Maar het is veel meer dan een gaarkeuken. De Kinderen krijgen er naast voedzame maaltijden ook bijles.

Het is een veilige plek waar getraind personeel hen ondersteunt met diverse projecten volgens leeftijd en hen een waaier aan diensten biedt, zoals psychologische dienstverlening en tandzorg.

De hulp van NPH Honduras is daarbij essentieel. Zo deed het kinderdorp vorig jaar onder meer 49 voedseldonaties, doneerde het vitaminen en antiparasiet medicijnen en zorgde het voor een nieuwe koelkast, meubilair, schooluniformen en schoolspullen.

Tijdens de corona-pandemie is onvoorwaardelijke steun aan gemeenschappen zoals Talanga onmisbaar.

Marlen, de kok bij de Comedor Infantil

Marlen getuigt: ‘Veel kinderen hebben geen ouders meer. Om zichzelf te voeden, kappen en verkopen ze hout, soms in de stromende regen. ‘Er zijn kinderen die kleding zoeken in de vuilbakken en die dan voor een halve dollar trachten te verkopen om een ei en een sapje te kopen’.

De comedor helpt tijdens de coronacrisis zoveel als het kan. Samen kunnen wij het verschil maken voor de meest kwetsbaren. Wij hebben uw hulp letterlijk broodnodig!

Alvast bedankt.

Ik wil helpen

Merci. Vous pensez à moi malgré la distance…

Julio, un jeune garçon du village d’enfants de NPH Honduras a perdu sa maman quand il était petit et il vit chez nous avec ses deux frères, car leur famille ne pouvait pas s’occuper d’eux. Il vous a écrit une lettre pour vous dire comment il vit la crise et combien il est reconnaissant pour le soutien de nos donateurs.

 Lisez sa lettre ici:

Bonjour chers amis, Comment allez-vous ? J’espère que vous êtes en bonne santé. Je vais bien, Dieu merci. A cause de la crise du Covid-19 que nous traversons, je me suis non seulement senti protégé, mais aussi soutenu, car j’ai de la famille, des amis et des personnes qui se soucient de moi, comme
vous.

Je suis tellement reconnaissant envers Dieu d’avoir mis sur mon chemin des personnes qui prennent soin de moi sans rien attendre en retour. Merci beaucoup.

Ce que j’aime le plus en confinement, c’est que je peux passer du temps avec notre grande famille NPH. Ce que je n’aime pas, c’est que nous n’avons le droit d’aller nulle part. Nous prions tous pour que cette pandémie soit bientôt terminée, afin que nous puissions revoir notre famille et nos amis.

J’ai fait beaucoup de choses pendant le confinement : lire, dessiner, faire du sport, regarder des films et cuisiner. Je fais les devoirs que les professeurs me donnent et j’ai également des tâches afin de garder la maison propre et mes affaires bien rangées.

Je voudrais terminer cette lettre par un grand « merci » à vous tous. L’amour ne se mesure pas toujours à la proximité, aux cadeaux ou au contact physique. Parfois, l’amour s’exprime lorsque quelqu’un pense à vous, prie pour vous ou quand quelqu’un s’inquiète pour vous malgré la distance. Merci. Vous pensez à moi, même si vous êtes loin et même si nous ne nous connaissons pas personnellement.

Merci pour votre amour.
Julio

Vous pouvez également lire sa lettre en espagnol ICI

Je veux aider

le Comedor Infantil en pleine crise du coronavirus

Au Comedor Infantil de Talanga, ouvert depuis 2009, la cuisinière Marlen, 50 ans, cuisine tous les jours pour les enfants. Mais l’endroit est bien plus qu’une cantine. Outre les repas nutritifs, les enfants bénéficient également d’un soutien scolaire.

C’est un lieu sûr où un personnel formé les accompagne dans divers projets en fonction de leur âge et leur offre une gamme de services, tels que des services psychologiques et des soins dentaires. L’aide du village d’enfants au Honduras y est essentielle.

L’année dernière par exemple, NPH Honduras leur a fait don de 49 colis alimentaires, a distribué des vitamines et des médicaments antiparasitaires et a fourni un nouveau réfrigérateur, des meubles et des uniformes et fournitures scolaires.

Pendant la pandémie du coronavirus, le soutien inconditionnel aux communautés comme Talanga est indispensable.

Marlen, le cuisinier du Comedor Infantil

Marlen témoigne : « Beaucoup de ces enfants n’ont pas de parents. Pour se nourrir, ils coupent et vendent du bois, parfois sous la pluie battante. Il y a des enfants qui cherchent des vêtements dans les poubelles et essaient de les vendre pour un demi-dollar afin d’acheter un œuf et un jus ».

Le comedor fait ce qu’il peut pendant la crise du corona. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour les plus vulnérables. Nous avons absolument besoin de votre aide !

Merci d’avance.

Je veux aider

Diego, enfant mal nourri est aujourd’hui en bonne santé

Diego était négligé et affamé lorsqu’il est arrivé au comedor, sans papa ni maman pour se soucier de lui. Sa tante l’avait pris sous son aile, mais ce n’est pas chose facile avec la misère qui règne au Honduras…

Les conditions de vie des habitants des villages pauvres comme Talanga sont souvent pénibles. La majorité des familles que nous soutenons par le biais de nos programmes du comedor vivent avec à peine 80 à
120 euros par mois.

Il y a énormément de pauvreté, de grossesses d’adolescentes et de gangs criminels dans les rues. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, affamés et souvent en mauvaise santé. Ce qui rend nombre d’entre eux particulièrement vulnérables. Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) s’est donc engagé avec le comedor à aider la communauté.

Le comedor a été fondé il y a 10 ans par un groupe de bénévoles. Aujourd’hui, NPH en est le principal donateur. Nous pratiquons nous-mêmes l’agriculture et l’élevage afin de fournir à nos enfants des repas nourrissants et nous fournissons également le matériel scolaire, les uniformes et l’encadrement pédagogique. Ainsi, des enfants comme Diego n’ont plus à souffrir de la faim et peuvent continuer à aller à l’école. Ce petit
garçon autrefois renfermé, malheureux et famélique est aujourd’hui fort, sociable et a gagné en confiance et en énergie.

Cela n’aurait pas pu se produire sans l’aide de nos donateurs !

Bien que le « Comedor Infantil » se traduise littéralement par « cantine pour les enfants », il est en réalité devenu un centre communautaire pour les enfants. En effet, beaucoup d’entre eux ne bénéficient pas du meilleur environnement familial et n’iraient pas à l’école sans notre soutien par le biais du comedor. Le comedor est aussi un refuge où les enfants peuvent se rendre avant ou après l’école et être accueillis par des personnes qui s’occupent d’eux et les aident à faire leurs devoirs.

C’est seulement grâce à votre soutien que nous pouvons poursuivre cette aide vitale !

Je veux aider

De impact van uw giften tijdens de coronacrisis

Dankzij de giften van onze donateurs konden we de volgende acties ondernemen:

  • NPH Honduras deelde voedselpakketten uit aan 109 families in de arme Talanga-gemeenschap
  • Het St Damien-kinderziekenhuis verzamelde 4.900 maskers voor de patiënten en hun ouders, kocht extra geneesmiddelen en wierf tijdelijk extra medisch personeel aan.
  • De kliniek van NPH Nicaragua kon 4 zuurstoftanks aankopen, naast handgel, handschoenen en zeep.

De crisis is nog niet gedaan … In sommige landen zien we de impact van de lockdown nu pas. Wel wordt het duidelijk dat niet naar school gaan tot nog grotere armoede leidt. Kinderen hebben meer kans om in het criminele milieu terecht te komen of worden slachtoffer van kinderarbeid.

Helpt u ons om dit te voorkomen?

Ik wil helpen

De enige kans voor Alma om uit de armoede te geraken? Een schoolopvoeding!

Alma is vandaag een gelukkige leerling uit het 6e leerjaar aan de basisschool van het kinderdorp NPH Nicaragua. Ze maakt deel uit van ons extern hulpprogramma: ze gaat bij ons naar school, maar woont bij haar mama, broer en zusje.

Alma’s vader stierf voor haar geboorte, waardoor haar mama de kinderen alleen moest opvoeden. Het gezin leefde bovendien in armoede en kwam amper rond. Door hard te werken slaagde de mama van Alma er maar net in om voor haar gezin te zorgen.

Alma was net zo strijdvaardig als haar mama én dat is ze nog steeds. De eerste strijd die ze in haar jonge leven moest aangaan, was die tegen kanker. Ze overwon de ziekte met succes.

Waar ze recenter mee worstelde, was het leren lezen. Alma zat op een openbare school maar daar leerden zij en haar broer en zus niet veel, volgens haar mama. Alma ondervond veel moelijkheden.

Door de armoede van de familie en haar gezondheidsproblemen – ze is erg gevoelig voor elke vorm van ziekte – miste ze heel wat lessen.

Daarom deed haar mama er alles aan om Alma en haar andere kinderen bij Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) in te schrijven.

Toen Alma in september 2016 op 10-jarige leeftijd startte op onze school, zat ze in het 2e leerjaar. Leren lezen was dus een grote opgave voor haar. Gelukkig zette ze zich ongelooflijk in om vooruitgang te boeken en kreeg ze alle steun van de opvoeders, de leerkrachten en haar mama.
Ze vond ook de liefde voor het lezen.

‘Alma heeft heel hard gewerkt,’ zegt haar mama.

‘Ze oefende niet alleen op school, maar ook thuis.’ En met succes. Ze slaagde erin om snel mee te zijn met haar klas. Ze doet het volgens haar begeleider Xiomara prima: ‘Alma is een toegewijde, respectvolle en hardwerkende leerling en sluit het eerste semester af met 84%.’

Haar moeder is NPH ongelooflijk dankbaar. Ze weet dat Alma’s leesvaardigheid zal blijven verbeteren. ‘Tijdschriften, de verzen op de kalender, de Bijbel, … Wat ze ook vindt, leest ze.’

Omwille van de coronacrisis krijgen families te kampen met heel wat financiële problemen: ze kunnen hun kinderen niet naar school sturen en de nodige voeding geven. Al onze scholen nemen speciale preventiemaatregelen en trachten de nodige financiële en structurele steun te bieden aan die gezinnen. Wij volgen de kinderen op en via werkbundels kunnen ze thuis werken.

Update coronavirus in Latijns-Amerika

Twee weken geleden hebben we u meegedeeld dat de Wereldgezondheidsorganisatie had aangekondigd dat het epicentrum van het coronavirus zich nu in Latijns-Amerika bevindt. We hebben u ook geïnformeerd over de moeilijke beslissingen die onze grote familie moest nemen om het coronavirus in te dijken in onze kinderdorpen. U kunt er HIER meer over lezen.

Op dit moment werd in alle negen landen in Latijns-Amerika waar Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) actief is, een toename van coronagevallen gezien.

In de Dominicaanse Republiek zijn er officieel 35.148 bevestigde gevallen en in Honduras 23.943. Ook in El Salvador is een toename van coronapatiënten waargenomen.

Ook al was Peru een van de eerste landen in Latijns-Amerika waar de lockdown werd toegepast (op 16 maart), vielen er meer dan 10.000 doden en hebben ze nog steeds te kampen met meer dan 300.000 besmette personen.

De snelle reactie op Covid-19 in Peru kwam tot stand toen de regering zich realiseerde dat ze slecht voorbereid waren op een pandemie. Immers, er zijn slechts 500 IC-bedden in voor 32 miljoen mensen in heel het land.

Eén van de grote redenen waarom het aantal besmettingen zo is toegenomen in Peru, is armoede. Niet veel mensen hebben bijvoorbeeld een koelkast. Daardoor moeten ze tijdens de lockdown toch vaak winkelen. Sociale afstand wordt bovendien niet vaak afgedwongen in marktplaatsen of supermarkten.

De gebieden met het hoogste aantal besmettingen zijn de sloppenwijken in Lima, het Amazonegebied en de noordelijke regio’s waar veel armoede heerst. Veel mensen in die regio’s zijn seizoensarbeiders. Zij komen een deel van het jaar naar Lima om de eindjes aan elkaar te knopen voor hun gezin. In tijden van crisis zijn het vaak net die gezinnen, die het zwaarst getroffen worden.

Dat geldt ook voor de kwetsbare kinderen en de families die ons kinderdorp NPH Peru ondersteunt. De medewerkers vertellen dat hongerige gezinnen buiten de deuren van het kinderdorp in de rij staan om voedselpakketten te ontvangen.

Wij proberen zoveel mogelijk bijstand te verlenen aan deze gezinnen, maar we verwachten dat de vraag om hulp binnenkort nog groter zal zijn. U kunt deze kwetsbare kinderen en gezinnen in Peru helpen tijdens de pandemie door hier te doneren:

doe nu een gift

Alvast bedankt!

Haal meer voordeel uit uw giften!

Wij zijn heel blij u te informeren de federale regering vorige week heeft besloten om de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 te verhogen van 45% naar 60%.

Image may contain: 2 people, tree, child and outdoor

Dit betekent dat voor uw giften van €40 of meer aan Onze Kleine Weeskinderen, u dit jaar een fiscaal voordeel krijgt van 60%. Dit geldt ook voor al uw bijdragen die u al eerder in 2020 schonk. 

Bijvoorbeeld: als u sinds het begin van dit jaar in totaal al €40 heeft geschonken, kost het u daadwerkelijk slechts €16. 

Het is fantastisch nieuws voor u, maar ook voor onze kinderen in Latijns-Amerika en Haïti! 

Dankzij uw solidariteit kunnen we nog meer kinderen helpen tijdens deze moeilijke tijden. Alvast bedankt! 

Ik wil helpen

Marlie: van overlevingskans nul naar aangesterkte baby

Toen Antoinette in oktober 2019 het Saint Damienkinderziekenhuis van NPH Haiti binnenkwam, had ze dringend medische hulp nodig. Ze stond op het punt te bevallen, want haar vliezen waren gebroken. Alleen, ze was nog maar zes maanden zwanger. Geen gunstig vooruitzicht dus. En dan doken allerlei complicaties op…

Antoinette was overgebracht naar Saint Damien omdat ze daar wel de faciliteiten hebben om risicovolle zwangerschappen te behandelen.

Het ziekenhuis in haar buurt was daar namelijk niet voor uitgerust. Ze kreeg de deskundige zorg die ze nodig had om de bevalling een maand lang te voorkomen. In november beviel ze via een keizersnede.

Baby Marlie werd geboren na slechts 29 weken zwangerschap, woog amper 930 gram en had enkele zware aandoeningen. Ze moest gereanimeerd worden voordat ze naar de afdeling neonatologie kon worden overgebracht. Een röntgenfoto toonde een longaandoening, een gevolg van de vroeggeboorte. Haar ademhalingssysteem wou ondanks therapie niet stabiliseren. Op dag 13 kreeg Marlie een ademstilstand en moest ze gereanimeerd worden. Ze had bovendien een infectie. Op dag 18 ademde ze nog steeds moeizaam en had ze ernstige bloedarmoede. Een bloedtransfusie volgde. Na een maand ziekenhuisopname bleef de bloedarmoede aanhouden en kreeg ze nog twee transfusies. Op dag 44 kreeg ze haar vierde bloedtransfusie. Na 51 dagen werd ze overgebracht naar de ‘Kangaroo Care’ om aan te sterken.

Op haar 75e levensdag woog ze 1,5 kg en mocht ze definitief in de armen van haar mama liggen. Antoinette is dankbaar voor de zorg die zij en haar dochtertje kregen in ons kinderziekenhuis. Medische zorg die in een ander ziekenhuis onbetaalbaar zou zijn. Ze maakt kralen voor kleding en handwerk en verdient maar een paar dollar per maand, net genoeg om te overleven. Door de coronacrisis blijven toeristen weg en heeft ze geen werk. Ook het inkomen van haar man is als taxichauffeur laag.

Na het betalen van de huur en brandstof blijft er maar weinig over… Een situatie die vele families helaas kennen. ‘Ik wil dat ook andere kinderen deskundig behandeld kunnen worden door een kinderarts. Marlie kreeg een kans op leven. Ik hoop dat God het ziekenhuis en het personeel zal blijven zegenen.’, vertelt Antoinette dankbaar.

COVID-19 update van onze kinderdorpen in Latijns-Amerika en Haïti

Zoals u misschien al heeft gelezen, is Latijns-Amerika nu het epicentrum van de COVID-19 gezondheidscrisis.

In de landen waar NPH actief is, worden in Peru en Mexico het hoogste aantal gevallen per week gemeld. In Guatemala en Bolivia is er wekelijks een aanzienlijke toename van nieuwe gevallen.

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

We kregen vandaag het bericht dat in de meeste gemeenschappen in de omgeving van onze kinderdorpen nu ook mensen die positief testen op het coronavirus.

We kunnen met een gerust hart zeggen dat we tot nu toe geen grote uitbraken kennen in onze kinderdorpen en dat de veiligheidsprotocollen en inperkingsmechanismen nog steeds van kracht zijn.

Zo konden we eventuele uitbraken snel onder controle krijgen. Nochtans is NPH niet immuun tegen het virus en hebben we nu ook in onze kinderdorpen 3 positieve gevallen bij het personeel. Zij krijgen de gepaste behandeling van onze lokale medische diensten en de gezondheidsdeskundigen.

Het getroffen personeel stelt het momenteel gelukkig goed en zullen het virus overwinnen zonder verdere complicaties.

De lokale gezondheidsteams binnen onze kinderdorpen blijven waakzaam: de temperaturen van de kinderen worden elke dag gemeten, symptomatische gevallen worden elke dag onderzocht, er wordt afstand gehouden van elkaar, het personeel draagt maskers en er worden quarantainemaatregelen toegepast opdat het virus geen verdere schade toebrengt aan de kinderen en het personeel in onze kinderdorpen.

In alle kinderdorpen worden specifieke plaatsen voorzien voor de isolatie en behandeling van patiënten met een lichte of vermoedelijke symptomen. De kinderdorpen hebben ook actieplannen ontwikkeld om zich voor te bereiden voor verschillende mogelijke scenario’s.

Het personeel in de kinderdorpen heeft toegegeven dat er momenteel sprake is van collectieve uitputting. Elke dag luisteren ze naar berichten over ziekenhuizen die bezwijken en het hoge aantal overlijdens. We willen daarmee benadrukken dat onze regio kwetsbaarder is dan ooit.

Het is daarom van levensbelang dat ons medisch personeel alles doet wat kan om zowel onze kinderen als ons personeel veilig te stellen en dat ze daarvoor de nodige middelen krijgen.  

Daarom doe ik vandaag beroep op uw solidariteit. Uw gift is nu meer dan ooit noodzakelijk om onze missie voort te zetten en onze kinderen te beschermen.

Alstublieft, maak de bijdrage van uw keuze vandaag nog over.

doe nu een gift

Tropische storm Amanda treft El Salvador

De tropische storm Amanda heeft op 30 mei El Salvador zwaar getroffen. De storm ging gepaard met veel regen en wind. Vele families in het land werden er het slachtoffer van. President Nayib Bukele heeft meteen erna voor 15 dagen de noodtoestand afgekondigd.

De slachtoffers tellen verschillende gezinnen waarvan de kinderen deelnemen aan de gemeenschapsprogramma’s van NPH. Gelukkig zijn alle kinderen veilig en wel.

NPH schoot die families in nood te hulp.

De meeste van die gezinnen wonen in huizen die gebouwd zijn van eenvoudige materialen, zoals plaatwerk en aarde vloeren. Daardoor zijn ze het meest kwetsbaar voor natuurrampen en tropische stormen zoals Amanda.

huizen na de storm in El Salvador

Meteen na het opmeten van de schade die veroorzaakt werd door de storm, kregen 11 families onze hulp. Daarom vertrok ons personeel de volgende dag naar de getroffen gebieden om o.a. matrassen, dekens en voedsel uit te delen. Meerdere gezinnen verloren hun huis door de overstromingen en landverschuivingen die met de storm gepaard gingen. Zij werden naar verschillende opvangcentra van de Salvadoraanse regering gebracht.

De situatie zal zware gevolgen hebben voor vele arme gezinnen in El Salvador, die al door de COVID-19-pandemie getroffen waren. Wij hebben tot op heden zoveel bijstand als mogelijk verleend, maar we verwachten dat de vraag om hulp binnenkort nog groter zal zijn.

We zullen u op de hoogte houden van de situatie. Intussen kunt u altijd hier meer informatie vinden over de COVID-19 pandemie in Latijns-Amerika en Haïti, en kunt u hier meer informatie vinden over onze gemeenschapsprogramma’s.